PVC-UH管的热熔对接的技术标准

PVC-UH管的热熔对接的技术标准

      PVC-UH管热熔对接应符合下列规则:

      1)在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端,清洁插口端。

      2)移动可动夹具,将管材、管件连接面在铣刀上刨平,取下铣刀,查看管端连接面,使其间隙大不大于0.3mm.

      3)校直对接焊机上两对应的待接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

      4)将加热东西放在两连接面之间。使对接焊机上的管材接近加热东西并施加一定的压力,直动消融构成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。

      5)加热完毕,待连接件应敏捷脱离对接加热东西,并使用均匀外力使其完全触摸,构成均匀凸缘。